Rapport nr. 5.
Søvejsreglerne.

Når du har udfyldt felterne nedenfor, skal du klikke på knappen med "AFSEND".
I løbet af kort tid, modtager du en e-mail med den rettede rapport.
Husk at gemme dine rapporter. De skal bruges til eksamen.
Når du kan lave en næsten fejlfri rapport, kan du gå videre med næste lektion.

Du må ikke bruge dine bøger eller notater ved løsningen af opgaven.

 

 

Skriv din e-mail-adresse her:
____________________________________________________

Opgave nr. 1
Hvad menes der i søvejsreglerne med "behørigt udkig"?
At den person som holder udkig har fuldt syn på begge øjne
At man bruger syn og hørelse, samt alle forhåndenværende og egnede midler
___________________________________________________________

Opgave nr. 2
Skal der altid holdes "behørigt udkig"?
Ikke hvis man ligger fortøjet i en havn eller for anker på en beskyttet ankerplads
Nej, kun hvis der er andre skibe i sigte
___________________________________________________________

Opgave nr. 3
Hvem har ansvaret for, at sejladsen gennemføres i overenstemmelse med gældende regler for sejlads?
Skibsfører og/eller vagthavende navigatør eller sømand
Skibets reder og Søfartsstyrelsen
___________________________________________________________

Opgave nr. 4
Hvad kan der ske, hvis man overtræder gældende regler for sejlads?
Hvis man ikke har kendskab til den regel der overtrædes, kan man ikke straffes
Man kan idømmes bøde eller hæftestraf, og evt. fratages retten til at gøre tjeneste som skibsfører eller styrmand.
___________________________________________________________

Opgave nr. 5
Hvem kan straffes for overtrædelse af sejladsreglerne?
Alle kan straffes, uanset uddannelse
Kun personer med sønæringsbevis kan straffes
___________________________________________________________

Opgave nr. 6
Skal der være en skibsfører på ethvert skib?
Ja, uanset skibets art eller størrelse
Ja, bortset fra små sejljoller og robåde
___________________________________________________________

Opgave nr. 7
Kan man drages til ansvar, hvis man ikke kender den sejladsregel man har overtrådt?
Ja, uvidenhed er ingen undskyldning
Kun hvis regelsættet ikke findes om bord på skibet
___________________________________________________________

Opgave nr. 8
Hvem har ansvaret for, at der holdes behørigt udkig på skibet?
Den person om bord, som har mest erfaring

Skibets fører
___________________________________________________________

Opgave nr. 9
Påhviler det føreren af ethvert skib, at sørge for, at der holdes den af hensyn til skibets og besætningens sikkerhed samt til beskyttelse af miljøet fornødne og effektive vagt, når skibet er fortøjet i havn eller ligger til ankers på beskyttet ankerplads?
Ja - bortset fra fiskeskibe og fritidsfartøjer
Nej - kun når der sejles med en "Farlig Last"
__________________________________________________________

Opgave nr. 10
Har du som skibsfører ansvaret for, at de besætningsmedlemmer du lader udføre vagttjeneste (f.eks. udkig) er udhvilede og er egnede til at gå på vagt?
Ja
Nej
___________________________________________________________

Opgave nr. 11
Skal der altid holdes behørigt udkig fra dæk eller styrehus?
Nej, kun i skibe uden for havn eller beskyttet ankerplads
Ja, altid i alle skibe
___________________________________________________________

Opgave nr. 12
Skal personer, der udfører udkigstjeneste have bestået en syns- og høreprøve for søfarende?
Ikke i fritidsfartøjer eller skibe med en længde på under 15 meter
Ja, hvis skibets fører har nedsat syn eller hørelse
___________________________________________________________

Opgave nr. 13
Må du sætte udkiggen til, at udføre andet arbejde, således at han/hun ikke kan anvende sin fulde opmærksomhed på udkigstjenesten?
Ja, men så er det på han/hendes eget ansvar
Nej, - under ingen omstændigheder
________________________________________________________

Opgave nr. 14
Hvad er formålet med at holde behørig udkig?
At overholde søvejsreglerne
At holde øje med ændringer i omgivelserne og vurdere om der opstår fare for sejladsen, samt at opdage nødstedte skibe, drivggods, vrag eller andre farer.
___________________________________________________________

Opgave nr. 15
Har du pligt til, at foretage hyppige og nøjagtige kompaspejlinger af alle skibe i sigte?
Kun af skibe der nærmer sig
Ja
___________________________________________________________

Opgave nr. 16
Hvad gør du, hvis du konstaterer, at der er fare for kollision?
Venter og ser, om det andet skib går af vejen
Handler klart og tydeligt i overenstemmelse med søvejsreglerne
___________________________________________________________

Opgave nr. 17
Du er til rors og holder udkig på en lystbåd, mens føreren hviler under dæk. Pludselig bliver det tåget. Sæt kryds ved de 6 handlinger du først vil udføre?
Afgive tågesignaler
Kaste anker på lavt vand
Gå til sikker fart, og være klar til at manøvrere
Varsko føreren
Afsende en sikkerhedsmelding fra VHF-radioen
Kontrollere skibets position med GPS
Sætte behørig udkig
Vise skibslysene
Kontrollere vejrmeldingen
Have radar i gang og i brug
___________________________________________________________

Opgave nr. 18
Skal du planlægge enhver sørejse inden du sejler ud af havnen?
Nej, det kan jeg klare efterhånden som rejsen skrider frem
Ja, enhver udsat kurs skal, inden rejsen påbegyndes, være kontrolleret fra afgangshavnen til første ankomsthavn
___________________________________________________________

Opgave nr. 19
Skal du have kendskab til alle relevante oplysninger vedrørende sejladsbegrænsninger og farer på sejlruten, inden du påbegynder en sørejse?
Ja, rejsen skal være grundigt planlagt under hensyntagen til disse informationer.
Nej, bare disse informationer findes om bord, i form af søkort, sejladshåndbøger o.lign.
___________________________________________________________

Opgave nr. 20
På ethvert skib skal der være en skibsfører, men stilles der krav om bemanding herudover?
Nej, ikke for fritidsfartøjer
Ja, der skal være den nødvendige besætning, for at sikre menneskeliv
___________________________________________________________

Opgave nr. 21
Hvem har ansvaret for, at et fartøj er forsvarligt bemandet?
Skibets reder
Skibets fører
___________________________________________________________

Opgave nr. 22
Findes der konkrete regler for besætningens antal og uddannelse?
Ja, det gælder alle skibe
Kun for erhvervsskibe, eller skibe med en længde på 15 meter eller derover
___________________________________________________________

Opgave nr. 23
Hvilket ansvar har rederen?
At evt. fejl eller mangler som han har kendskab til udbedres, at skibets papirer er i orden, og at skibets fører har mulighed for, at opfylde sine forpligtelser
At skibet er i sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig stand, og at arbejdet om bord tilrettelægges således, at ulykker undgåes.
___________________________________________________________

Opgave nr. 24
Hvem har ansvaret for, at skibet er i sødygtig stand, er i sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig stand, og at arbejdet om bord tilrettelægges således, at ulykker undgåes?
Skibets fører
Mandskabet
___________________________________________________________

Opgave nr. 25
Hvem har ansvaret for, at skibet og dets udrustning er i en sådan tilstand, at der ikke forvoldes skade på havmiljøet?
Rederen
Føreren
___________________________________________________________

Opgave nr. 26
Skal alle om bordværende følge førerens anvisninger, når det gælder søsikkerheden?
Nej, dette gælder kun besætningen - ikke passagerer
Ja
___________________________________________________________

Opgave nr. 27
Hvilket krav stilles til et fritidsskibs konstruktion og udrustning?
At menneskeliv på søen sikres fuldt betryggende
At skibet er synkefrit og har en redningsflåde
___________________________________________________________

Opgave nr. 28
Findes der detailforeskrifter vedr. skibes konstruktion og udrustning?
Ja, de er udfærdigede af søfartsstyrelsen
Nej, skibet skal bare være fornuftigt bygget og udrustet
___________________________________________________________

Opgave nr. 29
Skal lanternerne i et fritidsskib være godkendte af Søfartsstyrelsen?
Ja, men kun hvis skibet er over 15 meter langt
Ja, både selve lanterner og de elektriske pærer skal være godkendte
___________________________________________________________

Opgave nr. 30
Skal placeringen af lanternerne i et fritidsskib følge særlige foreskrifter?
Nej, bare de er placeret således, at de er synlige
Ja, der findes særlige regler vedr. anbringelse af, og tekniske specifikationer for, skibslys og signalfigurer.
___________________________________________________________

Opgave nr. 31
Stilles der særlige krav, ved sejlads i kystfarvande og tæt trafikerede farvande?
Ja, der skal benyttes søkort i største målestok
Ja, fritidsskibe skal vige for erhvervsskibe
___________________________________________________________

Opgave nr. 32
Stilles der andre særlige krav, ved sejlads i kystfarvande og tæt trafikerede farvande?
Ja, man skal foretage stedbestemmelse med hyppige mellemrum, og identificere al relevant afmærkning.
Nej, bare fritidsskibe viser hensyn overfor erhvervsskibe
___________________________________________________________

Opgave nr. 33
Hvordan krydser du en trafikrute?
Fritidsfartøjer må ikke krydse en trafikrute
Uden at genere trafikken og så vinkelret på sejlretningen som muligt
___________________________________________________________

Opgave nr. 34
Du fører et mindre fritidsfartøj og møder en højhastighedsfærge. Hvordan forholder du dig?
Sørger for, at faren for sammenstød ikke opstår, således at vigereglerne ikke kommer til anvendelse
Fortsætter den normale sejlads, under hensyntagen til de almindelige vigeregler.
___________________________________________________________

Opgave nr. 35
Hvem må sejle i et trafiksepareringssystem?
Alle skibe
Kommerciel gennemsejlende trafik
___________________________________________________________

Opgave nr. 36
Hvad forstår du ved en kysttrafikzone?
Et område, uden for en havn, mellem kysten og et trafiksepareringssystem
Et område med mange mennesker på stranden og i vandet
___________________________________________________________

Opgave nr. 37
Må mindre skibe og fartøjer færdes i en kysttrafikzone?
Nej, aldrig
Ja, med mindre lokale regler siger noget andet
___________________________________________________________

Opgave nr. 38
Må du ligge stille i et trafiksepareringssystem?
Nej, aldrig
Ja, hvis jeg skal fiske
___________________________________________________________

Opgave nr. 39
Du er fører af et mindre fritidsskib. Må du sætte en person, som er synligt påvirket af alkohol eller stoffer til rors, eller til at have ansvaret for udkig?
Nej, aldrig
Ja, det er ikke mit ansvar
___________________________________________________________

Opgave nr. 40
Er det strafbart, at føre et skib, hvis man er påvirket af alkohol eller stoffer?
Ja, uanset hvor lidt man er påvirket
Ja, hvis man er påvirket i en sådan grad, at dette ikke kan gøres på en fuldt betryggende måde
___________________________________________________________

Opgave nr. 41
Har man pligt til, at hjælpe andre personer eller fartøjer i nød?
Ja, hvis dette kan ske uden fare for eget fartøj og passagerer
Ja, uanset risiko for eget skib og passagerer