Duelighedsklubbens praktiske duelighedsprøve og speedbådsprøve.
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøver


Her er køreplanen for et prøveforløb

Duelighedsklubben er af Søfartsstyrelsen bemyndiget til at oprette et censorkorps og udstede fritidssejlerbeviser, naturligvis under skarp overvågning af Søfartsstyrelsen.

Her på siden kan sejlerskoler og selvstuderende læse, hvorledes en praktisk duelighedsprøve eller en speedbådsprøve gennemføres i praksis:

1. Ansøg om en censor til prøven
2. Censor kontakter dig for nærmere aftale
3. Censor indberetter jeres aftale til Duelighedsklubben
4. Prøvens gennemførelse
5. Censor indberetter prøveresultatet til Duelighedsklubben
6. Prøvetager afgiver erklæring om behandlig af persondata
7. Udstedelse af beviser
8.
Ris, ros og forbedringsforslag fra prøvetager
9. Klagevejledning

 

1. Ansøg om en censor til prøven

1.1.
Ønsker du at afholde praktisk duelighedsprøve eller speedbådsprøve for et hold eller for en enkelt elev, indsender du senest 14 dage inden prøven ønskes afholdt, en ansøgning om kontakt til en censor fra Duelighedsklubben.

1.2.
Duelighedsklubben udvælger en censor, og videresender din rekvisition til denne
.

 

2. Censor kontakter dig for nærmere aftale

2.1.
Censor kontakter dig inden 5 hverdage telefonisk eller pr. e-mail for at indgå detaljeret aftale om censoratet, herunder dækning af censors omkostninger.

2.2.
Duelighedsklubbens censorer er frivillige og ulønnede, men har ret til dækning af bro- og færgelafgifter, kørselsgodtgørelse efter statens regler samt et omkostningsdækkende honorar efter denne tarif:

Speedbådsprøver:
- Individuelle prøver med 1 enkelt prøvetager kr. 535,-
- Hold til og med 4 prøvetagere kr. 400,- pr. person
- Hold med flere end 4 prøvetagere kr. 300,- pr. person

Praktiske duelighedsprøver er prøver af 3 timers varighed med maksimalt 4 prøvedeltagere.
Censors omkostningsdækkende honorar ved praktiske duelighedsprøver med op til 4 deltagere er på kr. 995,- pr. prøve
.

Betaling til censor kan ske ved bankoverførsel eller MobilePay.
Betales der kontant SKAL censor kvittere behørigt herfor.
Betalingen skal finde sted inden prøven må pågegyndes.

 

3. Censor indberetter jeres aftale til Duelighedsklubben

3.1..
Senest 5 dage inden prøven afholdes indberetter censor aftalen om censorat til Duelighedsklubben her.

3.2.
Hvis censors indberetning er i orden, godkender Duelighedsklubben aftalen og meddeler censor tilladelse til at afholde prøven senest 3 dage inden prøvens afholdelse, og den ledende censor underettes med henblik på evt. tilsyn ved prøvens afholdelse.

4. Prøvens gennemførelse

4.1.
Censor skal inden prøven påbegyndes have udbetalt det tarifmæssige omkostningsdækkende honorar samt kørselsgodtgørelse og skal kvittere behørigt for modtagelse.
Uden betaling INDEN prøveafholdelsen, må censor ikke påbegynde prøven.

4.2.
Læs venligst prøvevejledningen for Duelighedsklubbens speedbådsprøver og praktiske duelighedsprøver.

4.3.
Straks efter prøvens afslutning afleverer censor underskrevet attest for deltagelse i praktisk duelighedsprøve eller et midlertidigt speedbådsbevis til prøvetager.

 

5. Censors indberetning af prøveresultat

5.1.
Senest 2 hverdage efter prøvens afholdelse indberetter censor såvel beståede som ikke-beståede til Duelighedsklubben her.

5.2.
Senest 3 hverdage efter modtagelse af censors indberetning og prøvetagers tilladelse til databehandling, indrapporterer Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator beståede prøvetageres data i Søfartsstyrelsens database over fritidssejlerprøver.

 

6. Prøvetager skal give tilladelse til behandling af persondata.

6.1. Prøvetageren skal tidligst 7 dage, og senest 90 dage efter prøvens afholdelse, give Duelighedsklubben tilladelse til at opbevare vedkommendes persondata i op til 24 måneder samt udlevere disse data til Søfartsstyrelsen.
          Praktiske duelighedsprøver: Følg venligst vejledningen her.
          Speedbådsprøver: Følg venligst vejledningen her.

6.2. Undlader prøvetager at afgive denne tilladelse senest 90 dage efter prøves afholdelse, kan prøven ikke indberettes til Søfartsstyrelsens centrale register over fritidssejlerprøver, og vil derfor være ugyldig.

 

7. Udstedelse af duelighedsbevis og speedbådsbevis

7.1. Duelighedsklubben udsteder og genudsteder gratis prøvebeviser til foreningens medlemmer. Ikke-medlemmer forudbetaler omkostninger ved bevisudstedelsen på kr. 195,- til foreningens bankkonto i Syd Bank reg, nr.0570 konto nr. 0000439789, eller til MobilePay 35707

7.2. Når et medlem er registreret som "bestået" speedbådsprøve i Søfartsstyrelsens database over fritidssejlerprøver, kan Duelighedsklubben udstede et officielt speedbådsbevis.
Læs vensligst vejledningen her.

7.3. Når et medlem er registreret som "bestået" teoretisk duelighedsprøve og "bestået" praktisk duelighedsprøve (alternativt speedbådsprøve) i Søfartsstyrelsens database over fritidssejlerprøver, kan Duelighedsklubben udstede et officielt "Bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".
Læs venligst vejledningen her.

 

8. Ris, ros og forbedringsforslag fra prøvetager

Enhver prøvetager opfordres til at indsende ris, ros og forbedringsforslag vedr. prøven til Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator
på e-mail admin@duelighed.dk

 

9. Klagevejledning

Klager vedrørende prøver afholdt efter Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere afgøres af de godkendte udbydere, jf. § 24.
Klagen indgives til den censor, som har afholdt prøven.
Censor videresender klagen til den relevante udbyder ledsaget af en udtalelse.
Censor skal give klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen.
Den eventuelle kommentar fra klageren skal medsendes til udbyderen.
Fristen for klage er to uger fra den dag, prøveresultatet er meddelt prøvedeltageren.
Udbyderens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.