Stopprøve nr. 11.

Forebyggelse og bekæmpelse af brand i
mindre fartøjer.

Når du har besvaret opgaverne nedenfor, skal du klikke på knappen nederst på siden med RET PRØVE".

Hvis der er svaret forkert i en eller flere opgaver, får du "en ommer", hvor de forkerte svar skal korrigeres.


Opgave nr. 1

Hvad gør du, efter at have slukket en brand med pulver, blandingsgasser eller CO2?
Afkøler brandstedet ved at efterslukke med vand.
Rapporterer til SøfartsstyrelsenOpgave nr. 2

Hvad vil du gøre for at slukke en brand?
Fjerne det brandbare materiale, fjerne ilten eller køle materialet ned under
       antændelsestemperaturen (mindst 1 af handlingerne kan slukke ilden)
Fjerne det brandbare materiale, fjerne ilten og køle materialet ned under
       antændelsestemperaturen (alle 3 handlinger skal udføres samtidig for at slukke ilden)Opgave nr. 3

Vi har sat ild i en gryde med olivenolie. Hvad er det der brænder?
Dampene fra den opvarmede olie
Den flydende olieOpgave nr. 4

Hvordan slukker du ilden i olien?
Hælder vand i den brændende olie
Lægger et låg på grydenOpgave nr. 5

Hvad kaldes den laveste temperatur, ved hvilken et materiale afgiver dampe, der kan antændes af en gnist eller flamme?
Antændelsestemperaturen
FlammepunktetOpgave nr. 6

Hvad kaldes den temperatur, hvor et materiale afgiver så mange dampe, at de - hvis antændt - kan fortsætte med at brænde i mindst 5 sekunder?
Antændelsestemperaturen
SelvantændelsestemperaturenOpgave nr. 7

Hvad kaldes den temperatur, ved hvilken et materiale bryder i brand uden medvirken af gnist eller flamme?
Forbrændingstemperaturen
SelvantændelsestemperaturenOpgave nr. 8

Når en brand er opstået, kan den opvarme nærliggende brændbare materialer.
Hvad forstår du ved varmestråling?
Opvarmning af omgivelserne med elektromagnetiske bølger
Opvarmning af omgivelserne med varm luftOpgave nr. 9

Hvad forstår du ved ledningsvarme?
Opvarmning af omgivelserne gennem faste stoffer
Opvarmning af omgivelserne med elektromagnetiske bølgerOpgave nr. 10

Hvad forstår du ved konvektionsvarme?
Opvarmning af omgivelserne gennem faste stoffer
Opvarmning af omgivelserne med varm luftOpgave nr. 11

Hvilket slukningsmiddel vil du foretrække ved brand i faste stoffer, f.eks. træ, papir, kul eller plaststoffer?
CO2
VandOpgave nr. 12

Hvilket slukningsmiddel vil du benytte ved brand i væsker, f.eks. benzin, fedt, sprit eller olie?
Vand i spandevis
Vand som tåge, pulverslukker eller CO2Opgave nr. 13

Hvilket slukningsmiddel vil du benytte ved brand i gasarter, f.eks. methan, propan eller butan?
Vand eller pulver
CO2Opgave nr. 14

Hvilket slukningsmiddel vil du foretrække ved brand i metaller, f.eks. natrium, kalium og aluminiumslegeringer?
Pulver
Vand eller CO2Opgave nr. 15

Hvorfor må du ikke bruge vand ved brande, hvor der er en elektrisk spænding til stede?
Vand kan stødkoge
Vand leder elektricitetOpgave nr. 16

Hvad gør vand til et godt slukningsmiddel?
Vand er billigt og miljørigtigt
Vand binder varme under fordampning (afkøler)Opgave nr. 17

Er CO2 tungere eller lettere end atmosfærisk luft?
Tungere
LettereOpgave nr. 18

Hvordan virker CO2?
Afkøler det brændende materiale
Fortrænger ilten, hvorved branden kvælesOpgave nr. 19

Kan CO2 kvæle mennesker?
Ja
NejOpgave nr. 20

Hvorfor bør man have et specielt brandtæppe?
Det er ikke nødvendigt, man kan bruge hvad som helst
Fordi det klarer op til 600 grader C.Opgave nr. 21

Der er gået ild i maskinistens tøj, han løber brændende rundt. Hvad gør du?
Bruger CO2-slukkeren
Kvæler ilden, ved at pakke ham ind i brandtæppet.Opgave nr. 22

Hvor ofte bør transportable ildslukkere i en privat lystbåd, efterses af et autoriseret firma?
Mindst 1 gang om året
Mindst 1 gang hvert femte årOpgave nr. 23

Hvor ofte skal brandpumper prøvestartes?
Mindst 1 gang om ugen
Mindst 1 gang om åretOpgave nr. 24

Hvor bør der i fritidsbåde altid være anbragt en tilpas stor pulverslukker?
I eller ved motorrummet og ved el-tavler
Ved nødudgange


Opgave nr. 25

Hvorfor er det vigtigt med orden og renlighed, især i motorrummet?
Så bliver man ikke snavset når motoren tjekkes før en sejlads
For at minimere brandfaren


Opgave nr. 26

Hvorfor må du ikke henkaste olierede klude og tvist?
De afgiver giftige dampe
Der er fare for selvantændelse


Opgave nr. 27

Hvorfor er det en god ide, at male motorrummets overflader i lyse farver?
Det er pænt
Så er det lettere at opdage utætheder, f.eks. udsivning af brændstof


Opgave nr. 28

Hvad kan du gøre for, at minimere risikoen for brand i dit maskinrum?
Undgå brandbare materialer i rummet
Undgå udluftning af maskinrummet


Opgave nr. 29

Hvilken del af motoren bliver varmest, og kan frembringe antændelsesfare?
Udstødningssystemet
Indsugningssystemet


Opgave nr. 30

Hvorfor skal de elektriske installationer være korrekt installerede?
For at undgå strømtab
For at undgå brandfare ved gnistdannelser og varmeudvikling


Opgave nr. 31

Hvorfor skal man sørge for god udluftning omkring akkumulatorer under opladning?
For at undgå lugten af syre
For at undgå knaldgasserOpgave nr. 32

Hvilke krav skal opfyldes, hvis du har brændstoftanken under dæk?
Den skal være isoleret med asbest
Udluftningsrør og påfyldningsrør skal være ført til dækOpgave nr. 33

Hvilke krav stilles til brændstoftankens udluftningsrør?
Skal være forsynet med gnistfilter
Skal være mindst 12 mm i diameterOpgave nr. 34

Hvad er vigtige grundregler ved påfyldning af brændstof?
Motoren skal standses og der må ikke ryges eller bruges åben ild
Der skal være en spand vand i nærhedenOpgave nr. 35

Hvorfor er der særlig stor risiko for brand, når og lige efter, at man påfylder brændstof?
Fordi brændbare dampe fra brændstoftanken presses ud af den væske man fylder på
Fordi man kan få brændstof på tøjet, som kan selvantændeOpgave nr. 36

Hvad skal du huske efter påfyldning af brændstof?
At skifte tøj
At udlufte motorrummet inden motoren startes, samt tørre evt. spildt væske op.Opgave nr. 37

Du har problemer med gasanlægget til opvarmning og madlavning.
Hvem må reparere anlægget for dig?
Kun autoriserede installatører må benyttes til arbejder på gasanlæg
Alle og enhver må arbejde på anlægget, hvis bare Handelsministeriets BEK. nr. 372, 7/8 1970
       følges nøjeOpgave nr. 38

Hvad sker der, hvis gassen siver ud af en utæthed i dit system?
Gassen er lettere end atmosfærisk luft, stiger til vejrs og forsvinder
Gassen er tungere end atmosfærisk luft, fylder skibet op nedefra, med fare for eksplosion
       eller kvælning af personer.Opgave nr. 39

Der er opstået brand om bord. Hvad gør du af gasflasken?
Tømmer den, så den ikke eksploderer
Smider den overbord, eller sørger for effektiv afkølingOpgave nr. 40

Hvornår skal skibsføreren sikre sig, at alle ombord er klar over brandslukningsmateriellets anbringelse og dets rette brug?
Inden skibet stikker til søs
Inden 2 timer efter afgangOpgave nr. 41

Der er opstået brand om bord. Hvad gør du, samtidig med at du omgående indleder slukningsarbejdet?
Undgår at vække evt. sovende personer om bord, da der kan opstå panik.
Slår alarm, så alle om bord er "på dupperne" hvis situationen udvikler sig alvorligtOpgave nr. 42

I dæksalonen er der opstået brand i sofaen. En af besætningsmedlemmerne bruger vandtåge fra håndpumpen, en anden er i gang med brandtæppet. Der er ikke andre slukningsmidler. Hvad gør du?
Starter ventilationsanlægget
Fjerner så vidt muligt al brændbart materiale i nærheden af brandenOpgave nr. 43

I kan ikke slukke den brændende sofa i dæksalonen, og den er umulig at kaste overbord. Over VHF-radioen får i kontakt til en slæbebåd der har det helt rigtige udstyr til slukning af branden. Slæbebåden kan være fremme på positionen om 10-15 minutter. Hvad gør I?
Forlader rummet, lukker alle åbninger og afbryder al ventilation til rummet.
Bliver i dæksalonen, åbner alle døre, luger og ventilationskanaler, så der er frisk luftOpgave nr. 44

Det brænder i dæksalonen. En slæbebåd kommer frem til Jeres position efter 12 minutter. I får en kraftig brandslange med forstøverrør til vandtåge ombord. Hvordan angriber du ilden?
Fra neden i medvind
Fra oven i modvindOpgave nr. 45

Det brænder i dæksalonen. En slæbebåd kommer frem til Jeres position efter 12 minutter. I får en kraftig brandslange med forstøverrør til vandtåge ombord, og det lykkes for dig at slukke ilden.
Men nu truer en anden fare ... hvad kan det være?
Forringet stabilitet på grund af vandet fra slukningsarbejdet
Du får taget dit Duelighedsbevis af politiet