Stopprøve nr. 12.

Beskyttelse af havmiljøet.

Når du har besvaret opgaverne nedenfor, skal du klikke på knappen nederst på siden med RET PRØVE".

Hvis der er svaret forkert i en eller flere opgaver, får du "en ommer", hvor de forkerte svar skal korrigeres.


Opgave nr. 1

Hvad er hensigten med havmiljøloven?
At værne om havmiljøet ved begrænsning af forureningen
At øge sejler-turismen i DanmarkOpgave nr. 2

Kan man blive straffet hvis man overtræder miljøreglerne?
Nej - det er frivilligt, om man vil overholde loven
Ja - med bøde, hæfte eller fængselOpgave nr. 3

Hvilke områder er mest sårbare overfor forurening og anden menneskelig aktivitet?
De store oceaner
Kystnære, lavvandede områderOpgave nr. 4

Hvor går det danske ydre søterritorium?
12 sømil ud fra kyst eller basislinier
24 sømil ud fra kyst eller basislinierOpgave nr. 5

Basislinierne og grænsen for dansk søterritorium er indtegnet i søkortene. Hvad forstås ved basislinier?
Linier som følger en bredde- eller længdeparallel
Linier som efter internationale aftaler er trukket over bugte og fjordmundinger eller mellem
       øer og holmeOpgave nr. 6

Hvad forstås ved det indre territorialfarvand?
Havområderne inden for basislinierne
Ferskvandssøer og åerOpgave nr. 7

Uden for nationalt søterritorium findes større havområder, som er særligt sårbare overfor forurening. Disse områder kan udpeges som et "særligt havområde" med specielt skrappe miljøregler. Har vi sådanne områder omkring Danmark?
Ja - næsten alle farvande omkring Danmark har særligt skrappe miljøregler
Nej - de særlige havområder ligger langt ude i StillehavetOpgave nr. 8

Du sejler 2 sm. fra kysten på dansk søterritorium. I motorrummet har der samlet sig en del olieholdigt vand. Må du pumpe vandet ud?
Ja - hvis skibet er udstyret med godkendt udtømningsudstyr
Nej - under ingen omstændighederOpgave nr. 9

Du sejler i Kattegat udenfor dansk ydre søterritorium. I motorrummet har der samlet sig en del olieholdigt vand. Må du pumpe vandet ud?
Ja - hvis skibet er udstyret med godkendt udtømningsudstyr
Nej - under ingen omstændighederOpgave nr. 10

Du har ikke noget godkendt udtømningsudstyr om bord. Hvad gør du ved det olieholdige vand i motorrummet?
Pumper det ud i havet om natten
Opsamler det, bringer det i land, og afleverer det i en havnOpgave nr. 11

Hvor er det tilladt at tømme søtoilettet?
I alle havne og over alt på havet
Mere end 12 sm. fra kyst eller basislinie (internationalt søterritorium)Opgave nr. 12

Hvilket affald må du kaste over bord overalt på havet?
Friskfangede fisk eller dele af friskfangede fisk
Alt affald, som opløses i vandet i løbet af højst 10 ugerOpgave nr. 13

Hvor er det tilladt at kaste madrester over bord?
Mindre end 12 sm. fra kyst eller basislinie (nationalt søterritorium)
Mere end 12 sm. fra kyst eller basislinie (internationalt søterritorium)Opgave nr. 14

Hvilken skade kan udtømning af levnedsmiddelaffald gøre i de kystnære områder?
Kan klistre fast til bunden af skibe, som derved bruger mere brændstof
Bidrage til iltmangel i vandetOpgave nr. 15

Hvilket affald må kastes overbord i de "særlige havområder" som omgiver Danmark?
Kun levnedmiddelaffald og friske fisk/fiskerester
Alle typer affald - bortset fra plasticOpgave nr. 16

Findes der særlige regler for udtømning af affald ude på de store oceaner - uden for "dansk søterritorium" og "særlige havområder"?
Ja
NejOpgave nr. 17

Hvilket affald må under ingen omstændigheder udtømmes noget sted i havet?
Plastik
MetallerOpgave nr. 18

Hvad er problemet med bundmalinger?
De skal skrabes helt af hvert år
De indeholder metaller og/eller kemikalier, der dræber levende organismerOpgave nr. 19

Må du anvende en hvilken som helst bundmaling?
Ja
NejOpgave nr. 20

Din båd er på bedding for at blive bundsmurt. Hvordan gør du?
Skraber, højtrykspuler eller sliber al begroning og al gammel bundmaling af underskroget,
       inden bunden smøres med et tykt lag 3 gange
Fjerner begroning og løs maling med forsigtighed. Pletmaler de steder, hvor der mangler
       bundsmøring.Opgave nr. 21

Dumping er udkastning af materialer eller stoffer, som udelukkende er blevet bragt om bord for at blive smidt i havet. Hvor er dumping forbudt?
Dumping er forbudt overalt på havet
Dumping er kun forbudt i "særlige havområder"Opgave nr. 22

Er det tilladt at afbrænde materialer eller stoffer, som udelukkende er blevet bragt om bord for at blive brændt af til havs?
Ja
NejOpgave nr. 23

Vildtreservater og fredede områder er trykt i søkortene, og mange steder er sejlads forbudt, eller kun tilladt i begrænset omfang. Hvorfor det?
For at undgå fugleeskrementer på fritidsskibene, og efterfølgende rengøring med miljøfarlige
       rengøringsmidler
For at give fugle og sæler fred, især i yngletiden