Stopprøve nr. 5.

Søvejsreglerne.

Når du har besvaret opgaverne nedenfor, skal du klikke på knappen nederst på siden med RET PRØVE".

Hvis der er svaret forkert i en eller flere opgaver, får du "en ommer", hvor de forkerte svar skal korrigeres.

Du må ikke bruge dine bøger eller notater ved løsningen af opgaven.


Opgave nr. 1

Hvad menes der i søvejsreglerne med "behørigt udkig"?
At den person som holder udkig har fuldt syn på begge øjne
At man bruger syn og hørelse, samt alle forhåndenværende og egnede midler


Opgave nr. 2

Skal der altid holdes "behørigt udkig"?
Ikke hvis man ligger fortøjet i en havn eller for anker på en beskyttet ankerplads
Nej, kun hvis der er andre skibe i sigte


Opgave nr. 3

Hvem har ansvaret for, at sejladsen gennemføres i overenstemmelse med gældende regler for sejlads?
Skibsfører og/eller vagthavende navigatør eller sømand
Skibets reder og Søfartsstyrelsen


Opgave nr. 4

Hvad kan der ske, hvis man overtræder gældende regler for sejlads?
Hvis man ikke har kendskab til den regel der overtrædes, kan man ikke straffes
Man kan idømmes bøde eller hæftestraf, og evt. fratages retten til at gøre tjeneste som skibsfører
       eller styrmand.


Opgave nr. 5

Hvem kan straffes for overtrædelse af sejladsreglerne?
Alle kan straffes, uanset uddannelse
Kun personer med sønæringsbevis kan straffesOpgave nr. 6

Skal der være en skibsfører på ethvert skib?
Ja, uanset skibets art eller størrelse
Ja, bortset fra små sejljoller og robåde


Opgave nr. 7

Kan man drages til ansvar, hvis man ikke kender den sejladsregel man har overtrådt?
Ja, uvidenhed er ingen undskyldning
Kun hvis regelsættet ikke findes om bord på skibet


Opgave nr. 8

Hvem har ansvaret for, at der holdes behørigt udkig på skibet?
Den person ombord, som har mest erfaring

Skibets førerOpgave nr. 9

Påhviler det føreren af ethvert skib, at sørge for, at der holdes den af hensyn til skibets og besætningens sikkerhed samt til beskyttelse af miljøet fornødne og effektive vagt, når skibet er fortøjet i havn eller ligger til ankers på beskyttet ankerplads?
Ja - bortset fra fiskeskibe og fritidsfartøjer
Nej - kun når der sejles med en "Farlig Last"


Opgave nr. 10

Har du som skibsfører ansvaret for, at de besætningsmedlemmer du lader udføre vagttjeneste (f.eks. udkig) er udhvilede og er egnede til at gå på vagt?
Ja
Nej


Opgave nr. 11

Skal der altid holdes behørigt udkig fra dæk eller styrehus?
Nej, kun i skibe uden for havn eller beskyttet ankerplads
Ja, altid i alle skibe


Opgave nr. 12

Skal personer, der udfører udkigstjeneste have bestået en syns- og høreprøve for søfarende?
Ikke i fritidsfartøjer eller skibe med en længde på under 15 meter
Ja, hvis skibets fører har nedsat syn eller hørelse


Opgave nr. 13

Må du sætte udkiggen til, at udføre andet arbejde, således at han/hun ikke kan anvende sin fulde opmærksomhed på udkigstjenesten?
Ja, men så er det på han/hendes eget ansvar
Nej, - under ingen omstændigheder


Opgave nr. 14

Hvad er formålet med at holde behørig udkig?
At overholde søvejsreglerne
At holde øje med ændringer i omgivelserne og vurdere om der opstår fare for sejladsen,
       samt at opdage nødstedte skibe, drivggods, vrag eller andre farer.


Opgave nr. 15

Har du pligt til, at foretage hyppige og nøjagtige kompaspejlinger af alle skibe i sigte?
Kun af skibe der nærmer sig
Ja


Opgave nr. 16

Hvad gør du, hvis du konstaterer, at der er fare for kollision?
Venter og ser, om det andet skib går af vejen
Handler klart og tydeligt i overenstemmelse med søvejsreglerne


Opgave nr. 17

Du er til rors og holder udkig på en lystbåd, mens føreren hviler under dæk. Pludselig bliver det tåget. Sæt kryds ved de handlinger du først vil udføre?
Kaste anker på lavt vand
       Afsende en sikkerhedsmelding fra VHF-radioen
       Kontrollere skibets position med GPS
       Kontrollere vejrmeldingen

Afgive tågesignaler
       Gå til sikker fart, og være klar til at manøvrere
       Varsko føreren
       Sætte behørig udkig
       Vise skibslysene
       Have radar i gang og i brugOpgave nr. 18

Skal du planlægge enhver sørejse inden du sejler ud af havnen?
Nej, det kan jeg klare efterhånden som rejsen skrider frem
Ja, enhver udsat kurs skal, inden rejsen påbegyndes, være kontrolleret fra afgangshavnen til
       første ankomsthavn


Opgave nr. 19

Skal du have kendskab til alle relevante oplysninger vedrørende sejladsbegrænsninger og farer på sejlruten, inden du påbegynder en sørejse?
Ja, rejsen skal være grundigt planlagt under hensyntagen til disse informationer.
Nej, bare disse informationer findes om bord, i form af søkort, sejladshåndbøger o.lign.


Opgave nr. 20

På ethvert skib skal der være en skibsfører, men stilles der krav om bemanding herudover?
Nej, ikke for fritidsfartøjer
Ja, der skal være den nødvendige besætning, for at sikre menneskeliv


Opgave nr. 21

Hvem har ansvaret for, at et fartøj er forsvarligt bemandet?
Skibets reder
Skibets fører


Opgave nr. 22

Findes der konkrete regler for besætningens antal og uddannelse?
Ja, det gælder alle skibe
Kun for erhvervsskibe, planende fartøjer, eller skibe med en længde på 15 meter eller derover


Opgave nr. 23

Hvilket ansvar har rederen?
At evt. fejl eller mangler som han har kendskab til udbedres, at skibets papirer er i orden, og at
       skibets fører har mulighed for, at opfylde sine forpligtelser
At skibet er i sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig stand, og at arbejdet ombord
       tilrettelægges således, at ulykker undgåes.


Opgave nr. 24

Hvem har ansvaret for, at skibet er i sødygtig stand, er i sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig stand, og at arbejdet om bord tilrettelægges således, at ulykker undgåes?
Skibets fører
Mandskabet


Opgave nr. 25

Hvem har ansvaret for, at skibet og dets udrustning er i en sådan tilstand, at der ikke forvoldes skade på havmiljøet?
Rederen
Føreren


Opgave nr. 26

Skal alle om bordværende følge førerens anvisninger, når det gælder søsikkerheden?
Nej, dette gælder kun besætningen - ikke passagerer
Ja


Opgave nr. 27

Hvilket krav stilles til et fritidsskibs konstruktion og udrustning?
At menneskeliv på søen sikres fuldt betryggende
At skibet er synkefrit og har en redningsflåde


Opgave nr. 28

Findes der detailforeskrifter vedr. skibes konstruktion og udrustning?
Ja, de er udfærdigede af søfartsstyrelsen
Nej, skibet skal bare være fornuftigt bygget og udrustet


Opgave nr. 29

Skal lanternerne i et fritidsskib være godkendte?
Ja, men kun hvis skibet er over 15 meter langt
Ja, både selve lanterner og de elektriske pærer skal være godkendte


Opgave nr. 30

Skal placeringen af lanternerne i et fritidsskib følge særlige foreskrifter?
Nej, bare de er placeret således, at de er synlige
Ja, der findes særlige regler vedr. anbringelse af, og tekniske specifikationer for,
       skibslys og signalfigurer.


Opgave nr. 31

Stilles der særlige krav, ved sejlads i kystfarvande og tæt trafikerede farvande?
Ja, der skal benyttes søkort i største målestok
Ja, fritidsskibe skal vige for erhvervsskibe


Opgave nr. 32

Stilles der andre særlige krav, ved sejlads i kystfarvande og tæt trafikerede farvande?
Ja, man skal foretage stedbestemmelse med hyppige mellemrum, og identificere al
        relevant afmærkning.
Nej, bare fritidsskibe viser hensyn overfor erhvervsskibe


Opgave nr. 33

Hvordan krydser du en trafikrute?
Fritidsfartøjer må ikke krydse en trafikrute
Uden at genere trafikken og så vinkelret på sejlretningen som muligt


Opgave nr. 34

Du fører et mindre fritidsfartøj og møder en højhastighedsfærge. Hvordan forholder du dig?
Sørger for, at faren for sammenstød ikke opstår, således at vigereglerne ikke kommer til anvendelse
Fortsætter den normale sejlads, under hensyntagen til de almindelige vigeregler.


Opgave nr. 35

Hvem må sejle i et trafiksepareringssystem?
Alle skibe
Kommerciel gennemsejlende trafik


Opgave nr. 36

Hvad forstår du ved en kysttrafikzone?
Et område, uden for en havn, mellem kysten og et trafiksepareringssystem
Et område med mange mennesker på stranden og i vandet


Opgave nr. 37

Må mindre skibe og fartøjer færdes i en kysttrafikzone?
Nej, aldrig
Ja, med mindre lokale regler siger noget andet


Opgave nr. 38

Må du ligge stille i et trafiksepareringssystem?
Nej, aldrig
Ja, hvis jeg skal fiske


Opgave nr. 39

Du er fører af et mindre fritidsskib. Må du sætte en person, som er synligt påvirket af alkohol eller stoffer til rors, eller til at have ansvaret for udkig?
Nej, aldrig
Ja, det er ikke mit ansvar


Opgave nr. 40

Det strafbart, at føre en speedbåd eller et erhvervsfartøj hvis man har en akoholpromille på over 0,5.
Er det strafbart, at føre ikke-planende fritidsfartøjer, hvis man er påvirket af alkohol eller stoffer?
Ja, uanset hvor lidt man er påvirket
Ja, hvis man er påvirket i en sådan grad, at dette ikke kan gøres på en fuldt betryggende måde.


Opgave nr. 41

Har man pligt til, at hjælpe andre personer eller fartøjer i nød?
Ja, hvis dette kan ske uden fare for eget fartøj og passagerer
Ja, uanset risiko for eget skib og passagerer