Stopprøve nr. 9.

Navigation.

Når du har besvaret opgaverne nedenfor, skal du klikke på knappen nederst på siden med RET PRØVE".

Hvis der er svaret forkert i en eller flere opgaver, får du "en ommer", hvor de forkerte svar skal korrigeres.

Du må bruge søkort 100 Kategat, et kursretteskema, samt dine bøger og notater ved løsningen af opgaven..


Opgave nr. 1

Hvor findes de særlige regler for sejlads i indre danske farvande?
I Fiskeriårbogen, Den danske Lods og Den danske Havnelods
I Lovtidende, Efterretninger for Søfarende og StatstidendeOpgave nr. 2

Hvad udtrykker dybdeangivelserne i danske søkort inden for Skagen?
Springtids lavvande
MiddelvandstandOpgave nr. 3

Hvordan lyser et fyr, som i søkortet er beskrevet med "F"?
Hurtige blink
Fast lysOpgave nr. 4

Hvordan lyser et fyr, som i søkortet er beskrevet med "Fl"?
Blink med lige lange lys- og mørkeperioder
Blink med kort lysperiode og lang mørkeperiodeOpgave nr. 5

Hvordan lyser et fyr, som i søkortet er beskrevet med "Oc" ?
Korte og lange blink, der er kodet efter morsesystemet
Lys, der med regelmæssige mellemrum afbrydes af en kort mørkeperiodeOpgave nr. 6

Hvordan lyser et fyr, som i søkortet er beskrevet med "Iso"?
Vekselblink med forskellig farvet lys
Lige lange lys- og mørkeperioderOpgave nr. 7

Hvordan lyser et fyr, som i søkortet er beskrevet med "VQ(6)+LFl"?
Stadigt lys, med langt kraftigt blink hver 6. sekund
Grupper med 6 meget hurtige blink+langt blink, som vises med regelmæssige mellemrumOpgave nr. 8

Retningen "for indgående" skifter 5 steder i Danmark. Hvor er det?
Ved Esbjerg, Aalborg, Storebæltsbroen, Svendborg og Sønderborg
Ved Esbjerg, Aalborg, Ulvsundbroen, Svendborg og SønderborgOpgave nr. 9

Hvilke sideafmærkninger skal man for indgående holde om styrbord?
Grønne spidstønder eller stager
Røde spidstønder eller stagerOpgave nr. 10

Hvad kaldes et grønt og rødt farvet sømærke?
En anduvningsbøje
En skillepunktsafmærkningOpgave nr. 11

Du sejler kurs 110° og sér ret forude et sømærke, hvis øverste del er sort, nederste del er gul. Topbetegnelsen er 2 sorte kegler med spidsen opad. Hvorledes vil du passere?
Med sømærket om styrbord
Med sømærket om bagbordOpgave nr. 12

Hvordan genkender du et "S.-sømærke"?
Gul nederst - sort øverst, med 2 sorte kegler, begge med spidsen opad
Gul øverst - sort nederst, med 2 sorte kegler, begge med spidsen nedadOpgave nr. 13

Du sejler kurs 182° og får øje på to sømærker. Spidstønden foran for tværs om bagbord er gul-sort-gul, med 2 sorte kegler, den øverste med spidsen nedad og den nederste med spidsen opad. Lystønden foran for tværs om styrbord er sort-gul-sort, med to sorte kegler, den øverste med spidsen opad og den nederste med spidsen nedad. Hvordan passerer du sømærkerne?
Med begge sømærker om styrbord
Med et sømærke til hver sideOpgave nr. 14

Hvad gælder for kompasafmærkningers fyrkarakter?
At antallet af blink følger morsekoden for bogstaverne N, E, S og W.
At antallet af blink følger tallene på urskivenOpgave nr. 15

Ret forude får du øje på et sømærke med sorte og røde vandrette striber samt 2 sorte kugler på toppen. Hvad betyder det?
Afmærkning af en hindring, der kan passeres på styrbord side
Afmærkning af en hindring, der kan passeres på alle siderOpgave nr. 16

Hvorledes genkender du en "midtfarvandsafmærkning"?
Røde og hvide lodrette striber samt en rød kugle på toppen
Gule og sorte vandrette striber samt 2 kegler på toppenOpgave nr. 17

Hvordan genkender du et "W.-sømærke"?
Gul øverst - sort omkring midten - gul nederst.
        På toppen 2 sorte kegler med spidsen mod hinanden.
Sort øverst - gul omkring midten - sort nederst.
        På toppen 2 sorte kegler med spidsen pegende væk fra hinanden.Opgave nr. 18

Du får øje på et gult sømærke med et gult flag i toppen. Hvad betyder det?
Kapsejladsbane
SkydeområdeOpgave nr. 19

Hvem må fortøje i sømærker?
Ingen
AlleOpgave nr. 20

Mens du sejler for udgående, får du ret forude øje på to røde - helt éns sømærker, begge med en rød cylinder på toppen. Sømærkerne ligger tæt op af hinanden. Hvad er det?
En meget farlig sejladshindring, som du skal passere med sømærkerne om styrbord
Et trafiksepareringssystem, og du sejler modsat den almindelige sejlretningOpgave nr. 21

Du sejler kurs 191° for indgående i en sejlrute og sér ret forude et sømærke med røde og hvide lodrette striber samt en rød kugle på toppen. Hvad gør du?
Passerer med sømærket om styrbord
Passerer vest om sømærketOpgave nr. 22

Hvordan genkender du båker, hvis båkelinier afmærker militære forbudsområder og fareområder?
Trekanter med røde og hvide vandrette striber
Trekanter med gule og sorte vandrette striberOpgave nr. 23

Hvilke båker afmærker sejladslinier?
Gule kryds på gule pæle
Trekanter i synlige farver evt. striber (ikke sorte og gule vandrette striber)Opgave nr. 24

Inde på land får du øje på et par båker. Bagbåken er forsynet med en cirkelformet flade over en kvadratisk flade (diamant), og forbåken med en cirkelformet flade. Cirklerne er hvidmalede med rødt centrum, diamanten er rødmalet med hvidt centrum. Hvad afmærker disse båker?
Rørledninger
Kabler


Opgave nr. 25

Inde på land får du øje på et par gulmalede båker, begge forsynet med en gul kvadratisk flade (diamant). Hvad afmærker disse båker?
Rørledninger
Fredningsområder


Opgave nr. 26

Hvorledes genkender du båker, der afmærker et fredningsområde?
Gult kryds på en gul pæl
Trekanter med røde og hvide vandrette striber


Opgave nr. 27

Inde på land får du øje på to hvide båker, begge med et hvidt kryds. Hvad angiver båkelinien?
Afgrænsning af nationalt farvand
Kanten af et gravet løb


Opgave nr. 28

Du sejler kurs 358° for udgående, og nærmer dig en bro. På en bropille får du øje på en rød firkantet figur (plade). Hvordan skal du passere?
Øst om bropillen
Vest om bropillen


Opgave nr. 29

Ret fremme sés en bro, som du skal sejle under. Midt på broen er monteret en rund plade med hvide og røde lodrette striber.Hvad betyder det?
Ingen passage
Bedste sted for passage


Opgave nr. 30

I søkortet støder du på et fyr med betegnelsen:
Fyrets Navn
Iso. WRG. 8s
22m 14-12M
Horn Mo(N)30s
RC Racon(T)(3cm)

Hvad betyder Iso. WRG. 8s?
At fyrkarakterens mørkeperioder er længere end lysperiodene, at farverne veskler i
       rækkefølgen hvid, rød og grøn, og at mørkeperioderne varer 8 sekunder
At lys- og mørkeperioder er lige lange, at farverne er hvid, rød og grøn, og at hele
       fyrkarakterens periode er 8 sekunder (4 sekunders lys + 4 sekunders mørke)


Opgave nr. 31

Hvad betyder fyrkarakteren 22m 14-12M?
At lyset er 22 meter over middelvandstanden, og at fyrets lys, en mørk og klar nat,
       kan sés i en afstand af 14 -12 sømil
At fyrets hvide lys kan sés i en afstand af 22 sømil, under gunstige sigtbarhedsforhold,
       og at lyset er 14 -12 meter over middelvandstandenOpgave nr. 32

Hvad betyder fyrkarakteren Horn Mo(N)30s?
At fyrets horn døgnet rundt udsender et morsesignal (tre korte, tre lange og tre korte)
       efterfulgt af 30 sekunders pause
At fyrets horn i tåget vejr eller ved nedsat sigtbarhed udsender morsesignalet N
       (en lang og en kort) hvert 30. sekund


Opgave nr. 33

Hvad betyder fyrkarakteren RC Racon(T)(3cm)?
At fyret udsender radiosignaler man kan pejle efter, og at morsesignalet for bogstavet T
       kan sés på 3 cm radarskærm.
At fyret udsender radiopejlesignaler på kanal T, som kan pejles med VHF i en radius af 3 cm
       fra fyret, målt i kortetOpgave nr. 34

Du er på feriesejlads i danske farvande. Ret forude sér du en lav bro, hvor bropassagesignalet er 1 rødt blinkende eller fast lys. Hvad betyder det?
Broen kan passeres
Gennemsejling forbudtOpgave nr. 35

Du sejler i danske farvande. Ret forude sér du en lav bro, hvor bropassagesignalet er 2 eller 3 røde faste lys. Hvad betyder det?
Broen vil blive åbnet for passage, afvent passagesignal
Broen kan passeresOpgave nr. 36

Du sejler i Danske farvande. Ret forude sér du en lav bro, hvor passagesignalet er 2 eller 3 røde, blinkende lys. Hvad betyder det?
Broen vil blive åbnet for passage, afvent passagesignal
Broen kan passeresOpgave nr. 37

Hvor langt skal man normalt holde sig fra "Off-Shore" konstruktioner og anlæg?
500 meter
1000 mete