Dette kursusmateriale må kun benyttes af Duelighedsklubbens medlemmer
VHF / Short Range Certificate

 

SRC Certifikatprøve 2015 (2)

Sådan beregnes dit prøveresultat:

(1-12) 12 spørgsmål (uden DSC) vedrørende nød, il og sikkerhed, hvoraf 10 skal være rigtigt besvaret.
(13-32) 20 spørgsmål vedrørende reglement og VHF-radioanlæg, hvoraf 15 skal være rigtigt besvaret.
(33-39) 7 spørgsmål vedrørende brug af DSC-udstyr i nød, il og sikkerhedssituationer, hvoraf 6 skal være rigtigt besvaret.
(40-47)

8 spørgsmål vedrørende brug af DSC-udstyr under almindelige forhold samt EPIRB, SART, NAVTEX og opbygningen af GMDSS-systemet i almindelighed, hvoraf 5, skal være rigtigt besvaret

 

 

Opgave 1.

TERNEN / XPA4321 har modtaget kvittering for følgende nødkald og nødmelding:
MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er MÅGEN MÅGEN MÅGEN
Kaldesignal XPA1234. 6 sømil øst for Skagen. Kollision med ukendt skib. Alvorlig lækage. 3 mands besætning. Rød glasfiberbåd. Vi går i redningsflåden.

TERNEN sender hermed følgende MAYDAY RELAY:
MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY her er TERNEN TERNEN TERNEN
MAYDAY følgende modtaget fra MÅGEN / XPA1234 kl. xxxx begyndder: MÅGEN i kollission med ukendt skib øst for Skagen. Besætningen er gået i redningsflåden.

Er dette en korrekt MAYDAY RELAY?

A: Nej
B:

Ja

 

 

Opgave 2.

Efter at du har kvitteret for en nødmelding fra MÅGEN / XPA1234, laver du et nyt opkald til MÅGEN.
Dit skib hedder TERNEN.
Hvordan lyder dit nye opkald, og hvad indeholder meldingen nu?

A: MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er TERNEN TERNEN TERNEN
forventer at være fremme kl. xxxx
B: MAYDAY MÅGEN her er TERNEN
position - fart - forventer at være fremme kl. xxxx
C:

Her er TERNEN TERNEN
position - fart - forventer at være fremme kl. xxxx

 

 

Opgave 3.

Hvad betyder ordene SEELONCE MAYDAY?

A: Jeg har modtaget en MAYDAY
B: Nødsituationen er afsluttet
C:

Der kræves tavshed på kanal 16, idet der foregår nødkommunikation

 

 

Opgave 4.

Hvad benyttes kanal 70 til?

A: DSC
B: Inteskibs korrespondance
C:

Benyttes kun af kystradiostationer

 

 

Opgave 5.

Hvilket signal benyttes, hvis et fartøj eller en person er i alvorlig og overhængende fare?

A: MAYDAY
B: SECURITE
C:

PAN PAN

 

 

Opgave 6.

Hvis man hører en nødmelding fra et skib, der uden tvivl befinder sig i nærheden, skal man så kvittere?

A: Ja, altid på kanal 16, uanset om kyststationen har kvitteret
B: Nej, ikke hvis en kystradiostation har kvitteret
C:

Kun hvis man kan hjælpe

 

 

Opgave 7.

Når en station har udsendt en ilmelding adresseret til "ALLE STATIONER", og hjælp ikke længere er nødvendig, skal den annullere sin ilmelding.
Hvordan?

A: Dette gøres via kystradiostationern
B: Ilmeldinger adresseret til "ALLE STATIONER" skal ikke annulleres
C:

Ved at udsende en ny ilmelding, adresseret til "ALLE STATIONER"

 

 

Opgave 8.

Hvis du hører et ilsignal, må du så fortsætte dit normale arbejde?

A: Jeg skal kvittere på DSC
B: Nej, du skal lytte til den efterfølgende ilmelding
C:

Ja

 

 

Opgave 9.

I hvilken situation må du sende en ilmelding?

A: Lystfartøjer må ikke udsende ilmeldinger
B: Hvor der ikke er overhængende fare, men hurtig hjælp dog er nødvendig
C:

Når øjeblikkelig hjælp er nødvendig

 

 

Opgave 10.

Hvor længe vil du lytte til en sikkerhedsmelding?

A: Jeg har ingen interesse i at lytte til en sikkerhedsmelding
B: Jeg vil kun lytte, hvis den udsendes af en kystradiostation
C:

Indtil jeg har fået vished for, at indholdet ikke har interesse for mig

 

 

Opgave 11.

Hvilken arbejdskanal anvendes af Lyngby Radio til udsendelse af sikkerhedsmeldinger, hvis du ligger ved Skagen?

A: 16
B: 4
C:

72

 

 

Opgave 12.

Kan kystradiostationer sende og modtage på kanal 6?

A: Nej - kystradiostationer har ikke interskibskanaler
B: Ja, men kun sende
C:

Ja - anvendes hvis alle Lyngby Radios kanaler er optaget

 

 

Opgave 13.

Hvad er den danske afregningskode?

A: NL 03
B: SF 02
C:

DK 01

 

 

Opgave 14.

Hvad er sendeeffekten for en bærbar VHF?

A: 8-10 WATT
B: 2-5 WATT
C:

12-15 WATT

 

 

Opgave 15.

Kan man altid række Lyngby Radio med en bærbar VHF?

A: Nej
B:

Ja

 

 

Opgave 16.

Hvis du benytter dual-watch, hvilken kanal er så altid den ene?

A: 16
B: 6
C: 70
D:

12

 

 

Opgave 17.

Er der krav om certifikat for at betjene en bærbar VHF?

A: Ja
B:

Nej

 

 

Opgave 18.

Hvilken kanal benytter Rømø Havn?

A: 8
B: 12
C: 16
D:

71

 

 

Opgave 19.

Hvilken kanal benytter Egå Marina?

A: 6
B: 26
C:

12

 

 

Opgave 20.

Hvem har den endelige afgørelse af, hvilken kanal der skal benyttes efter et opkald fra anden skibsstation på kanal 16?

A: Den kaldte station
B: Det findes der ingen regler for
C:

Den kaldende station

 

 

Opgave 21.

Hvordan udsendes VHF-radiobølger?

A: VHF-radiobølger udbredes efter rette linier
B: VHF-radiobølger følger jordens krumning
C:

VHF-radiobølger har lang rækkevidde, fordi de reflekteres i ionosfæren

 

 

Opgave 22.

Din akkumulator har en kapacitet på 60 amperetimer (Ah). Hvor mange timer kan den aflades med 20 ampere?

A: 3
B: 7
C:

5

 

 

Opgave 23.

På hvilket hospital kommer man i kontakt med en læge, hvis man anmoder om lægeråd via Lyngby Radio?

A: Vilkårligt hospital
B: Esbjerg Centralsygehus (Sydvestjydsk sygehus i Esbjerg)
C:

Gentofte sygehus

 

 

Opgave 24.

Hvilken funktion skal du benytte, hvis du vil dæmpe lydstyrken på dit VHF-anlæg?

A: Volumen
B: Dimmer
C:

Squelch

 

 

Opgave 25.

Hvilken enhed måles radiofrekvenser i?

A: Hertz
B: Ampere
C:

Volt

 

 

Opgave 26.

Hvilken af nedenfor nævnte kanaler må benyttes til interskibs korrespondance?

A: 20
B: 77
C: 12
D:

5

 

 

Opgave 27.

Skibsnavnet LABRADOR skal bogstaveres med det fonetiske alfabet - vælg den rigtige bogstavering?

A: Lima -Alfa - Bingo - Romeo - Alf - Dorte - Oscar - Romeo
B: Lima -Alfa - Bingo - Robert - Alfa - Delta - Oscar - Robert
C:

Lima -Alfa - Bravo -Romeo - Alfa - Delta - Oscar - Romeo

 

 

Opgave 28.

Må du føre en interskibssamtale med et skib i søen, når du ligger i havn?

A: Nej
B:

Ja

 

 

Opgave 29.

Stav til UTC med det fonetiske alfabet.

A: Uniform - Teodor - Charlie
B: Uniform - Tango - Charlie
C: Uniform - Tango - Cecilie
D:

Union - Tango - Charlie

 

 

Opgave 30.

Du ligger i Øresund og vil kalde Lyngby Radio. Hvilken af nedennævnte kanaler skal du bruge til kaldet?

A: Kanal 3 eller 16
B: En ledig interskibskanal
C:

Kanal 16

 

 

Opgave 31.

Hvilken af de nævnte VHF-kanaler, kan du anvende til Flensburg Radio i Tyskland?

A: 27
B: 23
C:

66

 

 

Opgave 32.

Hvilket formål har Squelch-knappen?

A: Lydstyrkekontrol
B: Støjbegrænser
C:

Aktiverer Selcall

 

 

Opgave 33.

Hvad hedder det engelske udtryk for at sende en DSC-nødalarm for et andet skib?

A: DISTRESS ALERT
B: DISTRESS ALERT RELAY
C: URGENCY
D:

MAYDAY RELAY

 

 

Opgave 34.

Du befinder dig ombord på et skib, hvis DSC-anlæg er forbundet med skibets navigationsudstyr.
Skibet kommer i en nødsituation, og du har tid til at vælge nødsituationens art.
Herefter trykker du på DSC-anlæggets alarmknap(per).
Hvilke informationer indeholder din "nødalarm"?

A: At jeg er i nød - skibets MMSI-nummer - nødsituationens art - position og tid
B: At jeg er i nød - skibets MMSI-nummer - position - antal ombordværende
C: At jeg er i nød - skibets navn - antal ombordværende - vind og strømforhold - position
D:

At jeg er i nød - skibets kaldesignal - hvilken hjælp der ønskes - antal redningsflåder - position og tid

 

 

Opgave 35.

Hvilken af nedennævnte muligheder kan vælges i forbindelse med udsendelse af en DISTRESS ALERT?

A: Vejr og vindforhold
B: Nødsituationens art
C: Hvilken hjælp der ønskes
D:

Antal personer ombord

 

 

Opgave 36.

Kan man ved URGENCY DSC-kald adressere kaldet til alle stationer?

A: Kan kun gøres af kystradiostationer
B: Ja
C:

Nej

 

 

Opgave 37.

Kan et DSC-urgency kald indeholde informationer om den ønskede hjælp?

A: Ja
B:

Nej

 

 

Opgave 38.

Du har sendt et DSC-kald til et andet skib.
Radioens display viser nu meldingen "Awaiting Acknowledge".
Hvad betyder det?

A: Den kaldte er ikke ombord på sin båd
B: Du kan ikke række til den kaldte station
C:

Radioen venter på en DSC-kvittering fra den du har kaldt

 

 

Opgave 39.

Kan man ved et safety DSC-kald adressere kaldet til alle stationer?

A: Ja
B: Kan kun gøres af kystradiostationer
C:

Nej

 

 

Opgave 40.

Hvad er en AIS-SART?

A: En EPIRB kombineret med en VHF nødsender
B: En Radar-SART kombineret med en EPIRB

C:

En VHF nødsender, der kombineres med en GPS

 

 

Opgave 41.

Hvad skal AIS-SART være forsynet med?

A: VHF kanal 16
B: Frekvensen 406 MHz
C:

GPS

 

 

Opgave 42.

Din motor er brudt ned og du har ikke mulighed for at manøvrere (i sejlrende).
Du har været i kontakt med et andet skib, der om ca. 1½ time kan tage dig på slæb til nærmeste havn.
Hvad vil være fornuftigt at foretage sig i denne situation?

A: Da jeg har fået lovning på hjælp vil jeg ikke foretage mig noget
B: Udsende en Mayday, idet jeg jo har et problem
C:

Udsende et sikkerhedskald til alle stationer om din situation

 

 

Opgave 43.

Skal man manuelt sætte DSC-udstyret til at lytte på kanal 70?

A: Nej
B:

Ja

 

 

Opgave 44.

Hvad er et NAV-AREA?

A: Havområde med tæt trafik
B: Skibets planlagte rute
C:

Opdeling af farvandene for udsendelse af maritim sikkerhedsinformation (MSI)

 

 

Opgave 45.

Hvordan ser et signal fra en aktiveret Radar SART ud på en radarskærm?

A: Kaldesignal
B: 12 prikker
C:

MMSI nummer

 

 

Opgave 46.

Hvad står DSC for?

A: Data System Call
B: Danish Sailor Center
C:

Digital Selective Calling

 

 

Opgave 47.

Hvad står GMDSS for?

A: General Mobile Distress Safety System
B: Global Maritime Distress and Safety System
C:

Global Maritime Digital Ship Service

 

 

2013 by Benjamin Kristensen