SRC Certifikatprøve fra Duelighedsklubben
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøve


Du har 1 time og 15 minutter (75 minutter) til at løse opgaven. Resterende tid:


Opgave 1 (gruppe 1)

Hvis nødtrafikken forstyrres, kan man anmode om radiotavshed ved at anvende ordene:

 1. SEELONCE FEENEE
 2. SEELONCE MAYDAY
 3. MAYDAY modtaget
 4. MAYDAY RELAY

Opgave 2 (gruppe 1)

Må en længerevarende sikkerhedsmelding udsendes på kanal 16?

 1. Nej
 2. Ja

Opgave 3 (gruppe 1)

Du hører følgende på kanal 16: MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er MÅGEN MÅGEN MÅGEN kaldesignal XPA1234 position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt 4 personer om bord har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget synker hurtigt alle 4 personer forlader båden iført redningsveste nu. Efter ca. 1 minut har du stadig ikke hørt nogen kvittering, hvorfor du kvitterer på kanal 16. Du befinder dig ca. 10 sømil nord for Mågen og det vil tage dig et par timer at komme til undsætning. Dit skib hedder TERNEN. Hvilken melding vil du sende efter din kvittering?

 1. MAYDAY MAYDAY MAYDAY her er TERNEN TERNEN TERNEN MAYDAY RELAY følgende modtaget fra MÅGEN/XPA1234 begynder position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt - 4 personer om bord - har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget - synker hurtigt - alle 4 personer forlader båden iført redningsveste nu
 2. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY alle stationer alle stationer alle stationer her er TERNEN TERNEN TERNEN MAYDAY følgende modtaget fra MÅGEN/XPA1234 kl. xxxx begynder position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt - 4 personer om bord - har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget - synker hurtigt - alle 4 personer forlader båden iført redningsveste nu
 3. MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY her er TERNEN TERNEN TERNEN Afventer herefter opkald fra interesserede stationer
 4. PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER - ALLE STATIONER HER ER TERNEN TERNEN TERNEN/OU3131 PAN PAN følgende modtaget fra MÅGEN/XPA1234 kl. xxxx begynder position 4 sømil vest for Tårs i Langelandsbælt - 4 personer om bord - har ramt ukendt genstand og slået et stort hul i skroget - synker hurtigt - alle 4 personer forlader båden iført redningsveste nu

Opgave 4 (gruppe 1)

Hvornår må du udsende en sikkerhedsmelding?

 1. Når der er observeret vrag, drivgods, miner eller enhver anden overhængende fare for skibsfarten
 2. Udsendes kun hvis der er kuling eller storm
 3. Hvis en person er faldet overbord, og der er fare for denne persons sikkerhed

Opgave 5 (gruppe 1)

Hvis man hører en nødmelding fra et skib, der uden tvivl befinder sig i nærheden, skal man så kvittere?

 1. Ja, altid på kanal 16, uanset om kyststationen har kvitteret
 2. Kun hvis man kan hjælpe
 3. Skibe kvitterer aldrig for en nødmelding
 4. Nej, ikke hvis en kyststation har kvitteret

Opgave 6 (gruppe 1)

Hvornår skal man ikke kvittere for en nødmelding?

 1. Det findes der ingen regler for
 2. Når man ligger i havn
 3. Hvis man ligger afgjort langt borte, og andre nærmere liggende stationer har kvitteret

Opgave 7 (gruppe 1)

I hvilken situation må du sende et nødsignal?

 1. Nødsignaler udsendes kun af kystradiostationer
 2. Hvis du observerer en drivende mine
 3. Når et fartøj eller en person er i alvorlig og overhængende fare og anmoder om øjeblikkelig hjælp
 4. Når du har fået motorstop, og vil gå på grund inden der er gået 4 timer

Opgave 8 (gruppe 1)

Hvilket signal kan benyttes i forbindelse med lægeråd?

 1. Sikkerhedssignalet
 2. Alarmsignalet
 3. Ilsignalet

Opgave 9 (gruppe 1)

Hvem beslutter, hvornår der skal udsendes nød, il- eller sikkerhedssignaler?

 1. Alle ombordværende kan beslutte
 2. Skibets fører, eller dennes stedfortræder
 3. Indehaveren af radiocertifikatet

Opgave 10 (gruppe 1)

Ordene PAN PAN er et:

 1. Sikkerhedssignal
 2. Nødsignal
 3. Ilsignal
 4. Rutinekald

Opgave 11 (gruppe 1)

Du har kvitteret for nødkald og nødmelding fra et andet skib. Du vil herefter sende en MAYDAY RELAY. Må du forkorte indholdet i meldingen fra det nødstedte skib?

 1. Nej, meldingen skal være ordret, som den er modtaget fra det nødstedte skib
 2. Ja, hvis meldingen indeholder mange ligegyldige ting
 3. Meldingen fra det nødstedte skib sendes ikke i en MAYDAY RELAY

Opgave 12 (gruppe 1)

Du hører nødkald og nødmelding på kanal 16 fra skibet SØHESTEN/OYAK2 et par gange. Skibet er afgjort langt borte, men ingen har kvitteret. Hvad gør du?

 1. Da jeg er afgjort langt borte, undlader jeg at kvittere
 2. Jeg vil kalde SØHESTEN og anbefale, at han prøver en anden kanal
 3. Jeg kvitterer for nødmeldingen, hvorefter jeg sender en MAYDAY RELAY

Opgave 13 (gruppe 2)

Kan du gratis få en vejrmelding over Lyngby Radio?

 1. Ja
 2. Ja, hvis man ligger i havn
 3. Nej

Opgave 14 (gruppe 2)

Har du som lystsejler lyttepligt på kanal 16?

 1. Nej, men det er godt sømandsskab at lytte på kanal 16
 2. Ja, man skal altid lytte på kanal 16
 3. Altid, hvis besætningen er over 7 personer

Opgave 15 (gruppe 2)

Hvis du som lystbåd modtager et opkaldt fra en anden lystbåd, hvilken kanal bør den kaldende lystbåd fortrinsvis vælge?

 1. 1L
 2. 6
 3. 9

Opgave 16 (gruppe 2)

Må du kalde en kystradiostation, når du ligger i havn?

 1. Ja
 2. Nej
 3. Kun i forbindelse med nødkorrespondance

Opgave 17 (gruppe 2)

Du bliver kaldt på kanal 16, men hører ikke hvem der kalder. Hvad gør du?

 1. Jeg kan forvente, at den nærmeste kystradiostation fortæller, hvem der kaldte
 2. Jeg svarer straks, idet jeg i svaret beder den kaldende station gentage sit navn eller identitet
 3. Jeg lader den kaldende station kalde igen

Opgave 18 (gruppe 2)

På hvilken kanal laves et opkald til et andet skib uden DSC, hvis intet andet er aftalt?

 1. 12
 2. 6
 3. 16

Opgave 19 (gruppe 2)

Hvad er forbudt at sende på dit VHF-radioanlæg?

 1. Opkald af andet skib på kanal 16
 2. Korrespondance, der har karakter af radiospredning
 3. Sikkerhedsmeldinger

Opgave 20 (gruppe 2)

Hvor meget effekt (Watt) taler man om, når man på et VHF-radioanlæg taler om fuld effekt?

 1. 25
 2. 75
 3. 50

Opgave 21 (gruppe 2)

Hvad er forbudt at sende på dit VHF-radioanlæg?

 1. Signaler eller opkald uden identifikation
 2. Ilmeldinger
 3. Vejledning i madlavning til et andet skib på kanal 1 L

Opgave 22 (gruppe 2)

Hvem har det endelige ansvar for, at VHF-radioanlægget benyttes i overensstemmelse med de gældende regler?

 1. Skibsføreren
 2. Radiocertifikatindehaveren
 3. TDC

Opgave 23 (gruppe 2)

Må du føre en interskibssamtale med skib i søen, når du ligger i havn?

 1. Kun hvis det er vigtigt (ikke nød)
 2. Nej
 3. Ja
 4. Skibe, der ligger i havn, må ikke anvende VHF-radioanlægget

Opgave 24 (gruppe 2)

Hvilket af nedenfor nævnte kald benyttes som hovedregel i VHF-båndet?

 1. MÅGEN her er TERNEN TERNEN
 2. MÅGEN MÅGEN MÅGEN her er TERNEN TERNEN TERNEN
 3. MÅGEN MÅGEN TERNEN kalder

Opgave 25 (gruppe 2)

Hvad er den højst tilladte sendeeffekt for et VHF-radioanlæg?

 1. 50 Watt
 2. 5 Watt
 3. 10 Watt
 4. 25 Watt

Opgave 26 (gruppe 2)

Kan man fra alle danske farvande nå Lyngby Radio med en bærbar VHF?

 1. Ja
 2. Nej

Opgave 27 (gruppe 2)

Stav til UTC med det fonetiske alfabet.

 1. Uniform Teodor Charlie
 2. Union Tango Charlie
 3. Uniform Tango Cecilie
 4. Uniform Tango Charlie

Opgave 28 (gruppe 2)

Hvad kaldes kommunikation, hvor sending kan ske i begge retninger samtidigt (modtale)?

 1. Simplex
 2. Semiduplex
 3. Duplex

Opgave 29 (gruppe 2)

Hvis du benytter Dual-Watch, hvilken kanal er så altid den ene?

 1. 6
 2. 16
 3. 70
 4. 12

Opgave 30 (gruppe 2)

Skibsnavnet SVANTE skal bogstaveres med det fonetiske alfabet, vælg den rigtige bogstavering

 1. Sierra Victor Alfa November Tango Echo
 2. Sierra Viggo Alfa November Tango Echo
 3. Sierra Victor Assens November Tango Echo
 4. Sierra Victor Alfa November Tiger Echo

Opgave 31 (gruppe 2)

Du ligger i Øresund og vil kalde Lyngby Radio. Hvilken af nedennævnte kanaler skal du bruge til kaldet?

 1. En ledig interskibskanal
 2. Kanal 16
 3. Kanal 77

Opgave 32 (gruppe 2)

Hvilken trafik må der afvikles på kanal 16?

 1. Findes der ingen regler om
 2. Der må kun afvikles nød- og iltrafik
 3. Der må kun foretages opkald og afvikles nød-, il- eller sikkerhedsmeldinger

Opgave 33 (gruppe 3)

I forbindelse med DSC-udstyr sker udsendelse af en sikkerhedsmelding i to trin. Hvilke?

 1. Annoncering af sikkerhedsmeldingen. Udsendelse af selve sikkerhedsmeldingen
 2. Annoncering af sikkerhedsmeldingen. Afvente svar fra skibe med interesse i kaldet
 3. Annoncering af sikkerhedsmeldingen. Afvente svar fra en kystradiostation

Opgave 34 (gruppe 3)

Hvad hedder det engelske udtryk for at sende DSC-nødalarm for et andet skib?

 1. URGENCY
 2. DISTRESS RELAY ALERT
 3. DISTRESS ALERT
 4. MAYDAY RELAY

Opgave 35 (gruppe 3)

Du befinder dig om bord på et skib, hvis DSC-anlæg ikke er forbundet med skibets navigationsudstyr. Skibet kommer i en nødsituation og du trykker på DSC-anlæggets alarmknap(per). Hvilke informationer indeholder din "nødalarm"?

 1. At jeg er i nød - skibets navn - aktuelle nødposition
 2. At jeg er i nød - skibets MMSI-nummer - nødsituationens art - tidspunkt
 3. At jeg er i nød - skibets kaldesignal - nødsituationens art - skibets sidst opdaterede position og tidspunkt for positionen
 4. At jeg er i nød - skibets MMSI-nummer - skibets sidst opdaterede position og tidspunkt for positionen

Opgave 36 (gruppe 3)

Fra hvem forventer du en kvittering på din DSC, efter at have udsendt en DISTRESS ALERT i et A1 område?

 1. En redningsstation
 2. En kystradiostation
 3. Et skib

Opgave 37 (gruppe 3)

Hvilke informationer indeholder et skibs DSC-safety kald?

 1. Det kaldende skibs navn - situationens art (f.eks. drivende container) - den kanal hvor selve sikkerhedsmeldingen bliver sendt på - udsendelsesform (normalt telefoni)
 2. Det kaldende skibs MMSI-nummer - den ønskede adressering - kaldets art - den kanal hvor selve sikkerhedsmeldingen bliver sendt på - udsendelsesform (normalt telefoni)
 3. Det kaldende skibs kaldesignal - kaldets art - vejr og strømforhold - udsendelsesform (normalt telefoni)

Opgave 38 (gruppe 3)

På hvilken kanal annonceres et DSC-urgency kald?

 1. kan man selv vælge
 2. 70
 3. 16
 4. 6

Opgave 39 (gruppe 3)

Hvem skal give dig (lystsejler) tilladelse, før du udsender en DISTRESS RELAY ALERT på dit DSC-udstyr?

 1. En kystradiostation
 2. Det bestemmer jeg selv
 3. Søfartsstyrelsen
 4. En person med ROC bevis

Opgave 40 (gruppe 4)

På hvilket af nedenfornævnte apparater kan man modtage MSI-meddelelser?

 1. EPIRB
 2. NAVTEX
 3. SART

Opgave 41 (gruppe 4)

Har Danmark en NAVTEX sender til udsendelse af Maritime Sikkerheds Information (MSI)?

 1. Ja, - Søfartsstyrelsen
 2. Ja - på Lyngby Radio
 3. Nej, vi benytter svenske og norske NAVTEX stationer

Opgave 42 (gruppe 4)

DSC-kaldene sendes på særlige kaldekanaler. På VHF er det kanal?

 1. 72
 2. 88
 3. 70
 4. 64

Opgave 43 (gruppe 4)

Hvilket havområde befinder du dig i, hvis du er inden for radiotelefonidækning af mindst 1 VHF-kystradiostation, hvor der kontinuerligt er mulighed for alarmering via DSC?

 1. A1
 2. A2
 3. A3
 4. A4

Opgave 44 (gruppe 4)

Hvilken af nedenfor nævnte frekvenser eller kanaler benytter en COSPAS/SARSAT EPIRB?

 1. K 16
 2. 156,8 MHz.
 3. 406 MHz.
 4. K 70

Opgave 45 (gruppe 4)

Hvad står GMDSS for?

 1. General Mobile Distress Safety System
 2. Global Maritime Distress and Safety System
 3. Global Maritime Digital Ships Service

Opgave 46 (gruppe 4)

Hvordan ser et signal fra en aktiveret radar SART ud på en radarskærm?

 1. 12 prikker
 2. MMSI nummer
 3. Kaldesignal

Opgave 47 (gruppe 4)

Hvorledes får man positionen fra en ældre aktiveret COSPAS/SARSAT EPIRB?

 1. Indkodes i EPIRBen før den aktiveres
 2. Positionen beregnes ved hjælp af DOPPLER-effekten
 3. Fra den indbyggede GPS